Algemene voorwaarden

Fotovanderleij – versie februari 2018 – kvk nummer 61331805

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf Fotovanderleij aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: Joëlle van der Leij, Fotovanderleij, KvK 61331805, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet
Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf  onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 4. Aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotografe zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de reportage.
 3. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 4. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
 5. In het geval een opdracht uit acht of meer aaneengesloten uren bestaat, althans de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een avondmaaltijd genuttigd wordt, zal opdrachtgever een pauze van tenminste 20 minuten mogelijk maken, ten behoeve van deze avondmaaltijd.
 6. De fotografe zal in aaneengesloten uren werken. Wanneer de opdrachtgever een pauze wenst, zal fotografe voor de zogeheten ‘wachttijd’ de helft van het uurtarief per uur wachttijd rekenen. In deze wachttijd zal de fotografe geen foto’s maken.
 7. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 8. Alleen foto’s met vermelding van de naam van de fotograaf mogen gepubliceerd worden op internet of gebruikt worden voor andere mediakanalen.
 9. Het gebruik van de foto’s voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.
 10. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de fotograaf foto’s te bewerken. Hieronder valt ook het bijsnijden van foto’s of bewerken van de kleuren.
 11. Wanneer er geen vervanger gevonden wordt voor de huwelijksreportage, biedt de fotografe een gratis, twee uur durende, ‘after- wedding shoot’ aan.
 12. De fotografe houdt er zich aan haar materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische storingen aan het materiaal waarbij er sprake is van overmacht.
Artikel 6. Levering
 1. De fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Digitale bestanden van huwelijksreportages kennen een geschatte levertijd van 6 tot 8 weken.
 2. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal. De fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 3. Het aantal geleverde foto’s varieert naar de duur van de opdracht en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. De aantallen zijn geschat.
 4. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria.
 5. Naar keuze van de fotografe zullen enkele foto’s in zwart-wit worden geleverd.
 6. De fotografe biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden.
 7. In geval van een fotoshoot worden de foto’s niet eerder geleverd dan de factuur met betrekking tot de fotoshoot is voldaan. In het geval van een bruiloft worden de foto’s niet geleverd tot het gehele factuurbedrag door opdrachtgever is betaald. Daarnaast wordt het album niet eerder ontworpen en geleverd dan de laatst door fotografe aan opdrachtgever verstuurde factuur is voldaan.
Artikel 7. Album
 1. De fotografe zorgt voor een selectie en opmaak van het album, naar eigen kennis, stijl en inzicht, zonder inmenging van opdrachtgever. Het eerste ontwerp wordt geleverd 6 weken nadat ten minste de factuur voor het standaard album is voldaan.
 2. In het geval van een bruiloft zal fotografe een standaard minialbum aanbieden die naar keuze van de fotografe ontworpen zal worden.
 3. Opdrachtgever heeft recht op maximaal twee feedback rondes waarbij opdrachtgever wijzigingen in het album ontwerp kan aanbrengen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Toegestane wijzigingen omvatten het geheel verwijderen van spreads (twee aangesloten pagina’s) of het vervangen van individuele foto’s voor een foto van dezelfde verhouding.
 5. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na levering van het eerste ontwerp wijzigingen aan laten brengen.
 6. De fotografe zal wijzingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp.
 7. Extra wijzigingen of andere wijzigingsverzoeken zijn tegen betaling van mogelijk. De fotografe zal opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van de kosten daarvan.
 8. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan opdrachtgever worden doorberekend. De fotografe maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.
 9. De fotografe laat albums niet eerder drukken dan wanneer opdrachtgever heeft aangegeven geen verdere veranderingen in het ontwerp te wensen en nadat opdrachtgever de factuur met betrekking tot het album heeft voldaan. Indien enige bevestiging met betrekking tot het ontwerp binnen 14 dagen na de laatste ontwerp uitblijft, zal fotografe dit begrijpen als een bevestiging van het laatst overlegde ontwerp. De fotografe zal dan het album bestellen dat overkomt met de reeds betaalde vergoeding met betrekking tot het album, ook als dit een wijziging van het ontwerp inhoudt.
 10. Levering van het album is in overleg en na betaling.
Artikel 8. Vergoeding
 1. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fotovanderleij gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website/ of e-mail.
 3. Indien aannemelijk is dat Fotovanderleij hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal dit worden doorberekend aan opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.
 4. Bij een huwelijksreportage geldt een aanbetaling (voorschotbedrag) van €200,- om de datum vast te leggen.
Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
 1. Fotovanderleij zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotografe gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotografe gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Fotografe zal in een dergelijk geval opdrachtgever eerst in gebreke stellen.
Artikel 10. Annulering en opschorting
 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Een portretsessie (newborn-, kinder- , volwassene-, of familieshoot) kan tot de week voorafgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door de fotografe dan eenmaal een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf alle moeite doen om zorg te dragen voor een vervangende fotograaf. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit niet lukt.
 6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.
  • 8 maanden voor het huwelijk : u ontvangt de aanbetaling niet terug.
  • 1 maand voor het huwelijk : u betaalt 50 % van het totaalbedrag.
  • 1 week voor het huwelijk: u betaalt 75 % van het totaalbedrag.Bij het afzeggen van huwelijken gelden de volgende regels rondom de betaling. Natuurlijk zijn er situaties denkbaar waarop hier een uitzondering gemaakt wordt, dit wordt in overleg met de fotograaf bepaald.
 8. Indien het door lokale, regionale of landelijke coronamaatrdegelen niet toegestaan is de bruiloft te vieren op de door de opdrachtgever vooraf gekozen datum, mag deze verplaatst worden onder voorwaarde dat er in overleg een nieuwe datum wordt gekozen waarop de fotograaf beschikbaar is. Hieraan zijn geen kosten verbonden, indien de opdrachtgever zonder overleg een nieuwe datum kiest waarop de fotograaf niet beschikbaar is, zal hiervoor €150 in rekening worden gebracht. Dit is bedrag is bepaald aan de hand van de werkzaamheden die ter voorbereiding op de bruiloft door de fotograaf zijn uitgevoerd. In de praktijk houdt dit in dat er €50 euro van de aanbetaling wordt teruggestort.
Artikel 11. Cadeaubonnen
 1. Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 2. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type / goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
Artikel 11. Klachten
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 12. Auteursrecht
 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf, Fotovanderleij.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
 4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 8. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
 9. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
Artikel 13. Portretrecht
 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
Artikel 16. Overige bepalingen
 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotovanderleij en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.