Fotovanderleij – versie april 2018

Fotovanderleij, gevestigd aan Grote Poortstraat 35, 3841 AK, Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Joelle van der Leij is beschermt de privacy gegevens van Fotovanderleij, zij is te bereiken via info@fotovanderleij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotovanderleij verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens zijn verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fotovanderleij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotovanderleij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Relatiebeheer
 • Portfolio opbouw

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotovanderleij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fotovanderleij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens 7 jaar reden: Klantenbestand
 • Adresgegevens 3 jaar reden: Levering van diensten en middelen op nabestelling.
 • Contactgegevens 3 jaar reden: Eventueel contact naderhand na geleverde diensten.
 • Foto’s 7 jaar reden: Portfolio fotograaf.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotovanderleij deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotovanderleij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fotovanderleij jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Zie onderstaande tabel.

Categorie Naam Doel Gegevens
media Google Administratie

PersoonsgegevensAdresgegevens

Contactgegevens

media Gmail Contact

PersoonsgegevensAdresgegevens

Contactgegevens

media Facebook Promotie en contact

persoonsgegevensadresgegevens

contactgegevens

media Instagram Promotie en contact

persoonsgegevensadresgegevens

contactgegevens

media www.mijndomein.nl Websitebeheer Persoonsgegevens(namen en foto’s)
media www.theperfectwedding.nl promotie fotovanderleij persoonsgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotovanderleij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotovanderleij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotovanderleij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Fotovanderleij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotovanderleij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotovanderleij.nl

Klik op deze link om de privacyverklaring van Fotovanderleij als PDF te bekijken.